Nawigacja

Regulamin

obowiązujący w świetlicy

 1. Świetlica jest czynna od 7.00 do 17.30.
 2. Do świetlicy uczęszczają uczniowie klas 1 - 4.
 3. Przyjęcie ucznia do świetlicy odbywa się na podstawie wypełnienia karty uczestnika świetlicy, w której rodzic/opiekun prawny podaje  aktualne dane dziecka, tel. kontaktowy, adres rodziców, osoby upoważnione do odbioru dziecka.
 4. Samodzielny powrót dziecka  do domu jest możliwy tylko za pisemną zgodą rodziców /opiekunów prawnych.
 5. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka do godz.17.30.
 6. Fundusze na wyposażenie w sprzęt, gry, zabawki, materiały plastyczne pochodzą z dobrowolnych wpłat deklarowanych  przez rodziców w karcie uczestnika świetlicy.
 7. Wszelkie samodzielne jednorazowe wyjścia  dziecka ze świetlicy muszą być potwierdzone informacją pisemną zawierającą datę, godzinę wyjścia i podpis rodzica/opiekuna prawnego.
 8. Za rzeczy, zabawki, ubrania przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko odpowiadają finansowo rodzice.

 

UCZEŃ W ŚWIETLICY  MA PRAWO:

 • do przebywania  świetlicy od godz.7.00 do 17.30
 • poszanowania godności własnej w sprawach osobistych
 • rozwijanie swoich zainteresowań i zamiłowań
 • odrabiania lekcji
 • racjonalnego wypoczywania, zabawy, przebywania na świeżym powietrzu
 • uczeń ma prawo być oceniany.

 

 UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 • brać czynny udział w zajęciach
 • okazywać szacunek pracownikom szkoły, nauczycielom, rodzicom, koleżankom i kolegom
 • dbać o wygląd własny i pomieszczeń, w których przebywa
 • odkładać na wyznaczone miejsce zabawki, gry, materiały plastyczne
 • znalezione rzeczy oddawać właścicielowi lub wychowawcy
 • kulturalnie uczestniczyć w posiłkach na stołówce szkolnej
 • używać słów „proszę”, ”dziękuję”, przepraszam”, ”dzień dobry”,” do widzenia”
 • przebywać ze swoją grupą-nie może opuszczać świetlicy bez zezwolenia wychowawcy
 • stosować się do regulaminu świetlicy

 

KARY I NAGRODY:

NAGRODY:

 • wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy, nauczyciela ,rodzica, wychowawcy
 • pochwała w dzienniczku
 • podniesienie oceny z zachowania
 • dyplom i nagroda na zakończenie roku szkolnego

 

KARY:

 • upomnienie przez wychowawcę na forum grupy
 • uwaga w edzienniku
 • obniżenie oceny zachowania
 • poinformowanie kierownika świetlicy, rodziców, pedagoga szkolnego, wychowawcy, dyrektora
 • skreślenie z listy uczestnika świetlicy