Nawigacja

Cele i zadania

świetlicy szkolnej

 

Cele i zadania zajęć opiekuńczo - wychowawczych

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.

2. Kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie.

3. Budowanie samodzielności i twórczego podejścia do problemów.

4. Organizowanie zespołowej nauki i zabawy.

5. Utrwalanie wiadomości szkolnych.

6. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

7. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych, czytelniczych i plastyczno-technicznych oraz innych.

8. Przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego.

9. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz bezpiecznego pobytu na wolnym powietrzu.

10. Kształtowanie wzorców kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku.

11. Dbałość o dobre imię i honor szkoły.

12. Budzenie szacunku dla tradycji i symboli narodowych.

13. Kształtowanie poszanowania cudzej własności i pracy.

14. Kształcenie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie odpowiedzialności za jej stan.